REALIZOWANE PROJEKTY

logo

Projekt pod nazwą: „Konserwacja i restauracja drewnianego kościoła z XV w. p.w. św. Barbary oraz budynku Lamusa wraz z zakupem wyposażenia służącego zachowaniu
i udostępnieniu Zespołu Kościelnego w Golcowej”

Współfinansowany w ramach Osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Golcowej realizuje w okresie od 28.11.2016 roku do 22.10.2018 roku

Cele projektu

Cele główne / pośrednie projektu

Wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze mieszkańców regionu

Wzrost atrakcyjności kulturowej regionu

Zwiększona dostępność dóbr kultury

Zatrzymana degradacja zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego – Zespołu kościelnego p.w. św. Barbary w Golcowej

Cel szczegółowy / bezpośredni projektu

Wykorzystany w pełni potencjał i atrakcyjność kulturowa Zespołu kościelnego p.w. św. Barbary w Golcowej

Środki

Rozwiązania służące zabezpieczeniu kościoła p.w. św. Barbary w Golcowej -  montaż instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Rozwiązania energooszczędne, prowadzące do zmniejszenia zużycia energii, oświetlenie polichromii

Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu drewnianego kościoła p.w. św. Barbary
w Golcowej służące zachowaniu zabytków ruchomych

Udostępnienie przestrzeni do tej pory nieużytkowanej do prowadzenia działalności kulturalnej – prace konserwatorskie i roboty budowlane w budynku Lamusa

Zakup wyposażenia służącego udostępnianiu i upowszechnianiu zasobów dziedzictwa kulturowego, prowadzeniu działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej

Zagospodarowanie otoczenia w obrębie zabytkowego Zespołu kościelnego

Promocja projektu, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z zabytkowym obiektem i ofertą kulturalną

Przedmiotem inwestycji są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane służące zachowaniu, zabezpieczeniu i udostępnieniu Zespołu kościelnego w Golcowej i jego zabytkowego wyposażenia jako atrakcji kulturalnej regionu, a także wyposażenie obiektu na potrzeby ekspozycji zabytków ruchomych i zagospodarowanie otoczenia.


Zakres realizowanych prac obejmuje:

1. Opracowanie Studium wykonalności

2. Roboty budowlane i instalacyjne w budynkach

 • wykonanie  nowych  fundamentów  oraz  przemurowanie  lub  częściowa  wymiana  kamiennej podmurówki,
 • wykonanie izolacji poziomej na podmurówce pod podwalinami,
 • wymiana podwalin oraz wymiana lub flekowanie zniszczonych lub uszkodzonych belek konstrukcji zrębowej nad podwalinami,
 • wymiana zniszczonych lub uszkodzonych elementów konstrukcji dachu z powtórzeniem oryginalnych przekrojów,
 • wymiana gontowego pokrycia dachu na pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej felcowanej,
 • wymiana gontowego szalunku ścian zewnętrznych,
 • odeskowanie ścian wewnętrznych budynku,
 • wykonanie podłogi z desek na legarach wewnątrz budynku,
 • impregnacja drewnianych elementów konstrukcji zrębowej ścian, konstrukcji dachu, deskowania oraz szalunku gontowego,
 • wymiana stolarki drzwiowej (1 szt.)  i okiennej (2 szt.) z odtworzeniem pierwotnych wymiarów i kształtów,
 • zamontowanie rynien odprowadzających wodę z dachu,
 • wykonanie instalacji elektrycznej,
 • aranżacja przestrzeni muzealnej w budynku Lamusa – zakup i montaż gablot, regałów i półek,
 • montaż oświetlenia energooszczędnego.

3. Zagospodarowanie otoczenia w obrębie zabytkowego Zespołu kościelnego:

 • budowa chodnika łączącego istniejącą alejkę przy kościele z budynkiem Lamusa, który będzie również pełnił rolę podjazdu dla osób niepełnosprawnych (zostanie odpowiednio wyprofilowany przed wejściem do budynku Lamusa, w sposób pozwalający na bezpośredni dostęp do wnętrza),
 • budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do kościoła od strony zachodniej

4. Montaż systemu monitoringu wizyjnego CCTV:

 • budowa instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV,

5. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych:

 • konserwacja i restauracja księgi „Liber Documentorum Ecclesia Parochialis in Golcowa”,
 • konserwacja i restauracja dekoracji malarskich (polichromii):
  • ścian we wnętrzu zakrystii,
  • w nawie głównej (filarów), nawach bocznych (ścian, stropu i pilastrów), chóru (stropu, balustrady i ściany zachodniej),
 • konserwacja i restauracja wyposażenia ruchomego kościoła,
 • ołtarza głównego,
 • pary ołtarzy bocznych przy tęczy (św. Barbary i Matki Bożej Nieustającej Pomocy),
 • ołtarza bocznego p.w. Dzieciątka Jezus,
 • ambony,
 • prospektu organowego,
 • feretronu,
 • chrzcielnicy,
 • rzeźby Chrystus Zmartwychwstały,
 • rzeźby Krucyfiks z belki tęczowej,
 • rzeźby Krucyfiks w zakrystii,
 • konfesjonału,
 • obrazów sztalugowych: Matka Boża Jackowa, św. Barbara, św. Stanisław Kostka, św. Jacek,
 • pająka w nawie.

6. Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji:

 • wykonanie doświetlenia ołtarzy i polichromii, celem ich wyeksponowania zwłaszcza dla osób z upośledzeniem widzenia (dobre oświetlenie zwiększy zdolność widzenia osób słabowidzących),
 • stworzenie nowych form uczestnictwa w kulturze poprzez zakup laptopa oraz projektora multimedialnego służącego szerszemu udostępnieniu i upowszechnianiu zabytkowego Zespołu Kościelnego w Golcowej

7. Zarządzanie projektem.

8. Nadzór inwestorski

9.Promocja projektu:

 • zakup i montaż plakatu informacyjno-promocyjnego


Wartość całkowita projektu wynosi: 2 398 147,02PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 2 023 787,89 PLN

Comments are closed.