O parafii


Święta Barbara

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Św. Barbary w Golcowej

Liczy ona ok. 2200 mieszkańców.
W parafii znajdują się:

 • Kościół Parafialny pw. św. Barbary i Narodzenia NMP
 • Kościół Filiarny Golcowa -Różanka
 • Cmentarz Parafialny

Początek wsi i parafii pw. św. Barbary w Golcowej sięga XV wieku. Terytorium, na którym powstała wioska i parafia należało do dóbr biskupa przemyskiego. Z 18 kwietnia 1425 r. pochodzi pierwszy przywilej lokacyjny biskupa Janusza, który pozwolił Wojtkowi synowi Pawła, sołtysowi z Domaradza założyć wieś zwaną Nowy Domaradz (dziś część wsi Golcowa) w lasach nad potokiem Łączka. (Według Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu wydanego w Sanoku – ŁĄCZKA to potok, dziś Golcówka, prawy dopływ rzeki Stobnicy, uchodzi w Domaradzu.)

Przywilej niewątpliwie dotyczył wsi Golcowa, przypuszczalnie jej dolnej części. Wskazuje na to przywilej innego biskupa przemyskiego, Piotra z Chrząstowa, z 25 czerwca 1448 r. na założenie wsi również w lasach nad potokiem Łączka, mającej się nazywać Piotrawin. Przywilej na lokację otrzymał Maciej Golec, sołtys z Golcowej Woli. Nadane obu wsiom nazwy Nowy Domaradz i Piotrawin nie utrzymały się, gdyż już w r. 1448 pierwsza zwała się Golcowa Wola, a w r. 1468 obie nazywano „Golczowa lub Golczowskavola”. Z połączenia obu wsi powstała obecna wieś Golcowa, której zabudowania ciągną się wzdłuż potoka Golcówka. Pierwszy proboszcz golcowski – ks. Maciej wzmiankowany jest już w 1477 r.

Szczególne miejsce w lokalnej społeczności zajmuje Zespół Kościelny, który jest znakiem kultury duchowej i materialnej mieszkańców Golcowej, ale też wizytówką wioski oraz świadectwem jej dziejów i tożsamości kulturowej.

W skład Zabytkowego Zespołu Kościelnego w Golcowej wchodzą:
 • Zabytkowy, drewniany kościół parafialny pw. św. Barbary, z XV wieku,
 • Drewniany Lamus (skarbczyk) z 1922 roku,
 • Murowana dzwonnica z 1903 roku
 • oraz ich otoczenie.

W 2018 roku wykonano gruntowny remont budynku Lamusa i przeprowadzono prace konserwatorskie i renowacyjne we wnętrzu świątyni – polichromii i elementów ruchomych zabytkowego kościoła. W ramach realizacji tego programu prac konserwatorsko – restauracyjnych wykonano:

 • Roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie w budynku Lamusa celem udostępnienia przestrzeni do tej pory nieużytkowanej do prowadzenia działalności kulturalnej
 • Aranżację przestrzeni muzealnej w budynku Lamusa
 • Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu drewnianego kościoła p.w. św. Barbary służące zachowaniu zabytków ruchomych
 • Konserwację i restaurację księgi „Liber Documentorum Ecclesia Parochialis in Golcowa”
 • Rozwiązania służące zabezpieczeniu kościoła p.w. św. Barbary w Golcowej – montaż instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV
 • Rozwiązania energooszczędne, prowadzące do zmniejszenia zużycia energii, oświetlenie ołtarzy i polichromii celem ich wyeksponowania zwłaszcza dla osób słabowidzących
 • Zagospodarowanie otoczenia w obrębie zabytkowego Zespołu kościelnego poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do kościoła i do lamusa
 • Zakup wyposażenia służącego udostępnianiu i upowszechnianiu zasobów dziedzictwa kulturowego, prowadzeniu działalności kulturalnej i edukacyjnej

Wszystkie te prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych obiektach Zespołu Kościelnego w Golcowej zostały wykonane dzięki wsparciu:

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oś priorytetowa IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, działanie 4.4 „Kultura”,
 • Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu,
 • Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
 • Gminy Domaradz
 • oraz ofiarności Parafian i Dobrodziejów Parafii.

Obecnie wyremontowany zabytkowy kościół odzyskał pierwotną świetność i blask. Jest również świadectwem kultury i sztuki minionych wieków i do dziś pełni funkcję czynnej świątyni parafialnej, w której sprawowany jest kult.

W budynku Lamusa urządzono ekspozycję muzealną, która prezentować będzie parafialne zbiory sakralne o unikatowej wartości historycznej i artystycznej m.in.: obrazy, naczynia, szaty i przedmioty liturgiczne oraz księgozbiór i dokumenty gromadzone w długim okresie czasu. Wszystkie te przedmioty obrazują życie parafii i parafian w Golcowej.

Comments are closed.