O parafii


Parafia Rzymskokatolicka pw.
Św. Barbary w Golcowej

Liczy ona ok. 2200 mieszkańców.
W parafii znajdują się:

 • Kościół Parafialny pw. św. Barbary i Narodzenia NMP
 • Kościół Filiarny Golcowa -Różanka
 • Cmentarz Parafialny

Początek wsi i parafii pw. św. Barbary w Golcowej sięga XV wieku. Terytorium, na którym powstała wioska i parafia należało do dóbr biskupa przemyskiego. Z 18 kwietnia 1425 r. pochodzi pierwszy przywilej lokacyjny biskupa Janusza, który pozwolił Wojtkowi synowi Pawła, sołtysowi z Domaradza założyć wieś zwaną Nowy Domaradz (dziś część wsi Golcowa) w lasach nad potokiem Łączka. (Według Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu wydanego w Sanoku – ŁĄCZKA to potok, dziś Golcówka, prawy dopływ rzeki Stobnicy, uchodzi w Domaradzu.)

Przywilej niewątpliwie dotyczył wsi Golcowa, przypuszczalnie jej dolnej części. Wskazuje na to przywilej innego biskupa przemyskiego, Piotra z Chrząstowa, z 25 czerwca 1448 r. na założenie wsi również w lasach nad po¬tokiem Łączka, mającej się nazywać Piotrawin. Przywilej na lokację otrzymał Maciej Golec, sołtys z Golcowej Woli. Nadane obu wsiom nazwy Nowy Domaradz i Piotrawin nie utrzymały się, gdyż już w r. 1448 pierwsza zwała się Golcowa Wola, a w r. 1468 obie nazywano „Golczowa lub Golczowskavola”. Z połączenia obu wsi powstała obecna wieś Golcowa, której zabudowania ciągną się wzdłuż potoka Golcówka. Pierwszy proboszcz golcowski – ks. Maciej wzmiankowany jest już w 1477 r.

Szczególne miejsce w lokalnej społeczności zajmuje Zespół Kościelny, który jest znakiem kultury duchowej i materialnej mieszkańców Golcowej, ale też wizytówką wioski oraz świadectwem jej dziejów i tożsamości kulturowej.

W skład Zabytkowego Zespołu Kościelnego w Golcowej wchodzą:
 • Zabytkowy, drewniany kościół parafialny pw. św. Barbary, z XV wieku,
 • Drewniany Lamus (skarbczyk) z 1922 roku,
 • Murowana dzwonnica z 1903 roku
 • oraz ich otoczenie.

W 2018 roku wykonano gruntowny remont budynku Lamusa i przeprowadzono prace konserwatorskie i renowacyjne we wnętrzu świątyni – polichromii i elementów ruchomych zabytkowego kościoła.
Wszystkie te prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych obiektach Zespołu Kościelnego w Golcowej zostały wykonane dzięki wsparciu:

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oś priorytetowa IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, działanie 4.4 „Kultura”,
 • Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu,
 • Starostwa Powiatowego w Brzozowie,
 • Gminy Domaradz
 • oraz ofiarności Parafian i Dobrodziejów Parafii.

Comments are closed.