3) Zmiana zapytania ofertowego nr 1)

3) Zmiana Zapytania ofertowego – ogłoszenie o zamówieniu na roboty instalacyjne w zakresie wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Zespole kościelnym w Golcowej  i wydłużenie terminu składania ofert

W zapytaniu ofertowym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Barbary w Golcowej z dnia 22 sierpnia 2017 roku na roboty instalacyjne w zakresie wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV
w Zespole kościelnym w Golcowej następujące zapisy ulegają zmianie i otrzymują brzmienie:

5. Warunki wymagane od Wykonawców

5.1.1 Zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

-         min. jedną robotę instalacyjną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu systemów monitoringu w obiektach zabytkowych wpisanych do Rejestru Zabytków.

6.  Dokumenty wymagane od Wykonawców

6.2.  Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat (2012-2016) robót instalacyjnych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego (referencje) a jeżeli okres   prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – (załącznik nr 3);

-         min. jedną robotę instalacyjną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu systemów monitoringu w obiektach zabytkowych wpisanych do Rejestru Zabytków.

14. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Golcowej

Golcowa 1, 36-230 Domaradz

w Kancelarii Parafialnej w terminie do dnia 21.09.2017 r. godz. 12.00

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert tj. 21.09.2017 r. godz. 12.00.

Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  zostanie  przygotowane,  opieczętowane a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Oferent nie może wycofać lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

  1. Zapytanie ofertowe (plik)
  2. Załączniki do zapytania ofertowego (plik)
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.