Ogłoszenie 2)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 22 sierpnia 2017 roku na wykonanie robót instalacyjnych w zakresie wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Zespole kościelnym w Golcowej w ramach projektu: Konserwacja i restauracja drewnianego kościoła z XV w. p.w. św. Barbary oraz budynku Lamusa wraz z zakupem wyposażenia służącego zachowaniu i udostępnieniu Zespołu Kościelnego w Golcowej.

Poniżej podaję wyniki z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót instalacyjnych
w zakresie wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Zespole kościelnym w Golcowej, które obejmują:

-        Wykonanie tras kablowych wewnętrznych i zewnętrznych;

-        Montaż okablowania w wykonanych trasach;

-        Montaż czterech kamer IP wewnętrznych kopułkowych oraz sześciu kamer IP zewnętrznych;

-        Montaż rejestratora w szafie w budynku plebani;

-        Uruchomienie systemu.

Zestawienie ofert, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 21.09.2017 roku do godziny 12:00:

  1. Zakład Usługowo-Remontowy ELMIX, ST. Przywara, M. Feret Spółka Jawna, ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce, cena oferty: 64 888,83 zł brutto.
  2. CERBEX Sp. z o.o., ul. Lwowska 14, 38-400 Krosno, cena oferty 71 899,71 zł brutto.
  3. Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „SECURITY OFFICE” Sp. z o.o., ul. Księdza J. Jałowego 29, 35-010 Rzeszów, cena oferty 59 040,00 zł brutto.

 

Wykonawcy wykluczeni

Z postępowania wykluczono wykonawców:

  1. CERBEX Sp. z o.o., ul. Lwowska 14, 38-400 Krosno, cena oferty 71 899,71 zł brutto.
  2. Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „SECURITY OFFICE” Sp. z o.o., ul. Księdza J. Jałowego 29, 35-010 Rzeszów, cena oferty: 59 040,00 zł brutto.

Uzasadnienie wykluczenia: Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego pkt. 6 Dokumenty wymagane od Dostawców, tj.: „Brak jakiegokolwiek z dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie, brak podpisów osób uprawnionych) spowoduje wykluczenie oferenta”, Oferent: CERBEX Sp.
z o.o., ul. Lwowska 14, 38-400 Krosno nie spełnił warunków udziału w postępowaniu nie dostarczył dokumentu wymaganego od Wykonawców, tj.: Oświadczenia o zapoznaniu się
i przyjęciu harmonogramu robót (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Oferent Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „SECURITY OFFICE” Sp. z o.o., ul. Księdza J. Jałowego 29, 35-010 Rzeszów nie spełnił warunków udziału
w postępowaniu nie dostarczył dokumentu wymaganego od Dostawców, tj.: Oświadczenia, że na dzień złożenia oferty dostawca nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub
w trakcie likwidacji.

 

Wybrano ofertę firmy: Zakład Usługowo-Remontowy ELMIX, ST. Przywara, M. Feret Spółka Jawna, ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce, cena oferty: 64 888,83 zł brutto.

 

Dziękuję za udział w procedurze i złożenie ofert.

Z poważaniem,

Ksiądz Tadeusz Pikor

Proboszcz Parafii p.w. św. Barbary w Golcowej

 

 
ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

  1. Ogłoszenie ofertowe(plik)
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.